گزارش تصویری// مجلس اربعین ابوالزوجه جناب آقای مهندس اباذر مدیرعامل گروه صنعتی پارس ساختار

حضور شخصیت ها و مقامات کشوری و استانی و صاحبان صنایع و … در مجلس اربعین ابوالزوجه جناب آقای مهندس اباذر مدیرعامل گروه صنعتی پارس ساختار در مسجد الصادق تبریز  

25 آبان, 1398

حضور شخصیت ها و مقامات کشوری و استانی و صاحبان صنایع و … در مجلس اربعین ابوالزوجه جناب آقای مهندس اباذر مدیرعامل گروه صنعتی پارس ساختار در مسجد الصادق تبریز