احداث خط چهار مداره 230/63 کیلوولت اردبیل 2-کمی آباد

اجرای پروژه تامین برج و احداث کامل فونداسیون و نصب برج خط چهارمداره 230/63 کیلوولت اردبیل 2-کمی آباد توسط کارکنان و متخصصان گروه صنعتی پارس ساختار در حال اجراست.

21 اردیبهشت, 1399

اجرای پروژه تامین برج و احداث کامل فونداسیون و نصب برج خط چهارمداره 230/63 کیلوولت اردبیل 2-کمی آباد توسط کارکنان و متخصصان گروه صنعتی پارس ساختار در حال اجراست.