عملیات احداث پروژه “خط چهارمداره ٢٣٠/٦٣ كيلوولت اردبيل ٢-كمى آباد”

روایت تصویری از همت و پشتکار مهندسین و تلاشگران پارس ساختار در اجرایی کردن عملیات احداث پروژه “خط چهارمداره ٢٣٠/٦٣ كيلوولت اردبيل ٢-كمى آباد”

3 مهر, 1400

روایت تصویری از همت و پشتکار مهندسین و تلاشگران پارس ساختار در اجرایی کردن عملیات احداث پروژه “خط چهارمداره ٢٣٠/٦٣ كيلوولت اردبيل ٢-كمى آباد”