واحد تولید قطعات بتنی

سازه های تولیدی این شرکت به صورت بتن مسلح پیش ساخته به طریق سانتریفیوژ و با مقطع گرد توخالی بوده و کارگاه شماره یک شرکت، تولید قطعات بتنی این سازه ها و همچنین فونداسیون های پیش ساخته پست های انتقال و فوق توزیع برق را بر عهده دارد که پس از طراحی های لازم و استخراج نیازهای پروژه توسط دفتر فنی و پشتیبانی این قطعات تهیه می شود.