توضیحات

گواهی نامه از نخجوان

گواهی ثبت اختراع

لوح تقدیر شرکت برق منطقه ای آذربایجان

دیپلم افتخار از نمایشگاه بین اللملی اختراعات سوئیس

دیپلم افتخار از نمایشگاه بین اللملی اختراعات سوئیس