خطوط 63 کیلوولت

25 خرداد, 1397

خطوط 132 کیلوولت

25 خرداد, 1397

خطوط 230 کیلوولت

   

25 خرداد, 1397

خطوط 400 کیلوولت

25 خرداد, 1397

پست های فشار قوی

عنوان پروژه کارفرما محل پروژه سال توضیح
تامین و حمل کالا، مصالح و تجهیزات، اجرای کارهای ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی جهت اح

24 خرداد, 1397

سایر پروژه ها

24 خرداد, 1397