معرفی پروژه


پست های فشار قوی


عنوان پروژه کارفرما محل پروژه سال توضیح
تامین و حمل کالا، مصالح و تجهیزات، اجرای کارهای ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی جهت احداث دو واحد پست فوق توزیع 132/20 کیلوولت ایستگاههای پمپاژ کرم آباد پلدشت و توسعه پست فوق توزیع  شیبلو شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی کرم آباد پلدشت 1395 تامین، حمل، احداث، تست و راه اندازی و بهره برداری دو پست 132/20 کیلوولت و توسعه یک پست فوق توزیع (PC)
طراحی، تامین و حمل کالا، مصالح و تجهیزات، اجرای کارهای ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی جهت احداث یک دستگاه پست 132/20 کیلوولت ناحیه عمرانی سوم خداآفرین (EPC) شرکت آب منطقه ای اردبیل پارس آباد 1396 طراحی، تامین، حمل، احداث و تست و راه اندازی پست 132/20 کیلوولت (EPC)
طراحی، تامین و حمل کالا، مصالح و تجهیزات، اجرای کارهای ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی جهت احداث یک بی خط 63 کیلوولت در پست 63/230 کیلوولت میانه (EPC) شرکت آب منطقه ای آذربایجان میانه 1396 طراحی، تامین و تست و راه اندازی یک بی خط در پست فوق توزیع 230/63 کیلوولت (EPC)

تماس با ما

با شرکت پارس ساختار در ارتباط باشید. تماس با ما