اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری از امضا قرارداد احداث آزمایشگاه مرجع وزارت نیرو در شرکت پارس ساختار با مشارکت پژوهشگاه نیرو

۱۲ مهر ۱۳۹۷
گزارش تصویری از امضا قرارداد احداث آزمایشگاه مرجع وزارت نیرو در شرکت پارس ساختار با مشارکت پژوهشگاه نیرو

قرار داد همکاری احداث و راه اندازی آزمایشگاه دکل های بتنی تک پایه خود ایستای انتقال نیرو در شرکت پارس ساختار با همکاری پژوهشگاه نیرو امضا شد.