اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری از پست کرم آباد در منطقه پلدشت ماکو که توسط پارس ساختار احداث و راه اندازی می گردد

۱ آذر ۱۳۹۷
گزارش تصویری از پست کرم آباد در منطقه پلدشت ماکو که توسط  پارس ساختار احداث و راه اندازی می گردد

گزارش تصویری از آخرین وضعیت پست کرم آباد در منطقه پلدشت ماکو که توسط شرکت پارس ساختار احداث و راه اندازی می گردد