اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری روز نخست تايپ تست موفقيت آميز برج خود ايستاى بتنى در شرکت پارس ساختار 1

۱۳ اسفند ۱۳۹۷
گزارش تصویری روز نخست تايپ تست موفقيت آميز برج خود ايستاى بتنى در شرکت پارس ساختار 1

برنامه تايپ تست برج خود ايستاى بتنى ٦٣ كيلوولت دو مداره سه سطحه تيپ آويزى شرکت پارس ساختار با حضور مديران و كارشناسان شركت هاى برق منطقه اى و نمایندگان شرکتهای مشاور سراسر کشور  در محل شرکت پارس ساختار  برگزار شد.