اخبار پارس ساختار
title

بازدید مجرى طرحهاى خطوط فوق توزيع شركت برق منطقه اى مازندران و گلستان و هيئت همراه از شرکت پارس ساختار

۶ مرداد ۱۳۹۸
بازدید مجرى طرحهاى خطوط فوق توزيع شركت برق منطقه اى مازندران و گلستان و هيئت همراه از شرکت پارس ساختار

مهندس جعفر حسين پور، مجرى طرحهاى خطوط فوق توزيع شركت برق منطقه اى مازندران و گلستان و هيئت همراه از شرکت پارس ساختار بازدید کردند.