اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری عملیات پروژه احداث خط ١٣٢ كيلوولت دو مداره دو باندل سايت صنايع سنگين منطقه آزاد ارس

۱۱ تیر ۱۳۹۸
گزارش تصویری عملیات پروژه احداث خط ١٣٢ كيلوولت دو مداره دو باندل سايت صنايع سنگين منطقه آزاد ارس

تلاش مداوم متخصصان و تلاشگران شركت پارس ساختار در پروژه احداث خط ١٣٢ كيلوولت دو مداره دو باندل سايت صنايع سنگين منطقه آزاد ارس