اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری اجرای پروژه نیروگاه آبی مغان

۱۵ مرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری اجرای پروژه نیروگاه آبی مغان

شركت پارس ساختار در پانزدهم مرداد ماه سال ١٣٧٣ با ساخت، تامين و نصب و راه اندازى پنستاك، منيفلد انتهايى و تجهيزات مربوطه آن در تامين قطعات عمده نيروگاه آبى مغان كه وابسته به خريد خارجى و تامين ارز بود و همزمانى با دوران پس از جنگ تحميلى كشور را در تامين ارز با مشكل جدى مواجه نموده بود، ضمن اداى دين به ميهن اسلامى، با يارى خداوند نقش مهمى در رفع اين چالش ايفا نمود.