اخبار پارس ساختار
title

٢٤ شهريور سالروز اجراى اولين خط انتقال با پايه هاى بتنى سانتريفيوژ

۲۴ شهریور ۱۳۹۸
٢٤ شهريور سالروز اجراى اولين خط انتقال با پايه هاى بتنى سانتريفيوژ

مجموعه مديريتى برق آذربايجان در ٢٤ شهريور ماه سال ١٣٧٣ مطالعه و احداث خط توليد برج هاى انتقال نيروى بتنى را به شركت پارس ساختار واگذار نمود كه پس از تحقيق و مطالعه و امكان سنجى، نخستين خط انتقال برق رسانى با استفاده از دكل هاى تك پايه بتنى خودايستا، خط ٢٣٠ كيلوولت دو مداره خوى-اروميه با تعداد ٥٠٠ دستگاه برج از مبدا نيروگاه خوى تا پست بالانج در اروميه انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی پارس ساختار، اين خط در سال ١٣٧٣ آغاز و در زمان پيش بينى شده با موفقيت به پايان رسيد و با گذشت بيش از دو دهه بهره بردارى موفق، سرآغازى شد بر معرفى و حضور اين سازه جديد در خطوط انتقال و فوق توزيع نيروى برق كه امروز بيشتر از گذشته، مزايا و قابليت هاى آن مورد توجه بازارهاى داخل و خارج مى باشد.