اخبار پارس ساختار
title

اجرای عملیات احداث پروژه “خط دو مداره ۱۳۲ کیلوولت سایت صنایع سنگین ارس” بدست همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
اجرای عملیات احداث پروژه “خط دو مداره ۱۳۲ کیلوولت سایت صنایع سنگین ارس” بدست همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار

احداث پروژه “خط دو مداره ۱۳۲ کیلوولت سایت صنایع سنگین ارس” بدست همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار