اخبار پارس ساختار
title

احداث خط چهار مداره 230/63 کیلوولت اردبیل 2-کمی آباد

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
احداث خط چهار مداره 230/63 کیلوولت اردبیل 2-کمی آباد

اجرای پروژه تامین برج و احداث کامل فونداسیون و نصب برج خط چهارمداره 230/63 کیلوولت اردبیل 2-کمی آباد توسط کارکنان و متخصصان گروه صنعتی پارس ساختار در حال اجراست.