اخبار پارس ساختار
title

بازديد مديران “شركت برق منطقه اى اصفهان” و شركت “مهندسين مشاور موننكو” از شركت پارس ساختار و خطوط اجرا شده توسط اين شركت در حومه شهر تبريز

۱۲ تیر ۱۳۹۹
بازديد مديران “شركت برق منطقه اى اصفهان” و شركت “مهندسين مشاور موننكو” از شركت پارس ساختار و خطوط اجرا شده توسط اين شركت در حومه شهر تبريز

مديران “شركت برق منطقه اى اصفهان” و شركت “مهندسين مشاور موننكو” به همراه مهندس اباذر رئيس هيأت عامل و مديرعامل گروه از شركت پارس ساختار و خطوط اجرا شده توسط اين شركت در حومه شهر تبريز، بازدید کردند.