تجلیل دکتر پور محمدی استاندار آذربایجان شرقی از نایب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار

گزارش تصویری// تجلیل دکتر پور محمدی استاندار آذربایجان شرقی از دکتر نواده اباذر نایب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار بعنوان جوان نخبه صنعت و کارآفرین نمونه استانی  

14 تیر, 1400

گزارش تصویری// تجلیل دکتر پور محمدی استاندار آذربایجان شرقی از دکتر نواده اباذر نایب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار بعنوان جوان نخبه صنعت و کارآفرین نمونه استانی