اخبار پارس ساختار
title

اجرای عملیات آتشباری در شرکت معدنی گروه صنعتی پارس ساختار

۱۵ آبان ۱۴۰۰
اجرای عملیات آتشباری در شرکت معدنی گروه صنعتی پارس ساختار

اجرای عملیات آتشباری در شرکت معدنی گروه صنعتی پارس ساختار به روایت تصویر