بازدید مجری خطوط برق منطقه ای خراسان و نمایندگان شرکت های مشاور آن برق منطقه ای از شرکت پارس ساختار

گزارش تصويرى// بازدید مجری خطوط برق منطقه ای خراسان و نمایندگان شرکت های مشاور آن برق منطقه ای از شرکت پارس ساختار و جلسه با جناب آقای مهندس اباذر رئیس‌ هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار

25 آبان, 1400

گزارش تصويرى// بازدید مجری خطوط برق منطقه ای خراسان و نمایندگان شرکت های مشاور آن برق منطقه ای از شرکت پارس ساختار و جلسه با جناب آقای مهندس اباذر رئیس‌ هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار