حضور ریاست شعبه اطبا بانک شهر در هتل گسترش به مناسبت تبریک سی و هشتمین سالگرد تاسیس شرکت پارس ساختار

حضور ریاست شعبه اطبا بانک شهر در هتل گسترش و دیدار با جناب آقای مهندس اباذر رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار به مناسبت تبریک سی و هشتمین سالگرد تاسیس شرکت پارس ساختار  

25 اردیبهشت, 1401

حضور ریاست شعبه اطبا بانک شهر در هتل گسترش و دیدار با جناب آقای مهندس اباذر رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار به مناسبت تبریک سی و هشتمین سالگرد تاسیس شرکت پارس ساختار