اخبار پارس ساختار
title

پروژه ماندگار “خط ۲۳۰ کیلوولت دو مداره تاکستان-بوئین زهرا”

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
پروژه ماندگار “خط ۲۳۰ کیلوولت دو مداره تاکستان-بوئین زهرا”

تصاویر پروژه ماندگار “خط ۲۳۰ کیلوولت دو مداره تاکستان-بوئین زهرا” با دکل های تک پایه خود ایستای بتنی پارس ساختار