پروژه ماندگار “خط ۲۳۰ کیلوولت تغذیه پست شهرک صنعتی شهید سلیمی” با دکل های تک پایه خودایستای بتنی شرکت پارس ساختار

پروژه ماندگار “خط ۲۳۰ کیلوولت تغذیه پست شهرک صنعتی شهید سلیمی” با دکل های تک پایه خودایستای بتنی شرکت پارس ساختار که بدلیل محدودیت فضا, کراس آرم های آن بطور خاص طراحی و اجرا شده است.

20 مرداد, 1401

پروژه ماندگار “خط ۲۳۰ کیلوولت تغذیه پست شهرک صنعتی شهید سلیمی” با دکل های تک پایه خودایستای بتنی شرکت پارس ساختار که بدلیل محدودیت فضا, کراس آرم های آن بطور خاص طراحی و اجرا شده است.