اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری//نخستین روز عملیات تایپ تست برج تک پایه خود ایستای بتنی آویزی ۴۰۰ کیلوولت چهار مداره با حضور مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای اصفهان و شرکت دانشمند با انجام کالیبراسیون لودسل ها

۱۰ دی ۱۴۰۱
گزارش تصویری//نخستین روز عملیات تایپ تست برج تک پایه خود ایستای بتنی آویزی ۴۰۰ کیلوولت چهار مداره با حضور مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای اصفهان و شرکت دانشمند با انجام کالیبراسیون لودسل ها

گزارش تصویری//نخستین روز عملیات تایپ تست برج تک پایه خود ایستای بتنی آویزی ۴۰۰ کیلوولت چهار مداره با حضور مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای اصفهان و شرکت دانشمند با انجام کالیبراسیون لودسل ها