اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری//تایپ تست موفق برج تک پایه خود ایستای بتنی آویزی ۴۰۰ کیلوولت چهار مداره در محل تست آزمایشگاه پارس ساختار

۱۴ دی ۱۴۰۱
گزارش تصویری//تایپ تست موفق برج تک پایه خود ایستای بتنی آویزی ۴۰۰ کیلوولت چهار مداره در محل تست آزمایشگاه پارس ساختار

گزارش تصویری//تایپ تست موفق برج تک پایه خود ایستای بتنی آویزی ۴۰۰ کیلوولت چهار مداره در محل تست آزمایشگاه پارس ساختار