اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری//دومین روز عملیات تایپ تست برج تک پایه خود ایستای بتنی آویزی ۴۰۰ کیلوولت چهار مداره در محل آزمایشگاه تست پارس ساختار با حضور جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار

۱۱ دی ۱۴۰۱
گزارش تصویری//دومین روز عملیات تایپ تست برج تک پایه خود ایستای بتنی آویزی ۴۰۰ کیلوولت چهار مداره در محل آزمایشگاه تست پارس ساختار با حضور جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار

گزارش تصویری//دومین روز عملیات تایپ تست برج تک پایه خود ایستای بتنی آویزی ۴۰۰ کیلوولت چهار مداره در محل آزمایشگاه تست پارس ساختار با حضور جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار