اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصويرى// آخرین روز حضور “کشت و صنعت پارس ساختار” در نمایشگاه ارس اکسپو ۲۰۲۳

۲۸ بهمن ۱۴۰۱
گزارش تصويرى// آخرین روز حضور “کشت و صنعت پارس ساختار” در نمایشگاه ارس اکسپو ۲۰۲۳

گزارش تصويرى// آخرین روز حضور “کشت و صنعت پارس ساختار” در نمایشگاه ارس اکسپو ۲۰۲۳