اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصويرى// سومین روز حضور “کشت و صنعت پارس ساختار” در نمایشگاه ارس اکسپو ۲۰۲۳

۲۷ بهمن ۱۴۰۱
گزارش تصويرى// سومین روز حضور “کشت و صنعت پارس ساختار” در نمایشگاه ارس اکسپو ۲۰۲۳

گزارش تصويرى// سومین روز حضور “کشت و صنعت پارس ساختار” در نمایشگاه ارس اکسپو ۲۰۲۳