اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصويرى// نخستین روز حضور “کشت و صنعت پارس ساختار” در نمایشگاه ارس اکسپو ۲۰۲۳

۲۵ بهمن ۱۴۰۱
گزارش تصويرى// نخستین روز حضور “کشت و صنعت پارس ساختار” در نمایشگاه ارس اکسپو ۲۰۲۳

گزارش تصويرى// نخستین روز حضور “کشت و صنعت پارس ساختار” در نمایشگاه ارس اکسپو ۲۰۲۳