اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری//ادامه عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۶۳ کیلوولت دومداره حد فاصل پست های شاهد-سر فیروزآباد کرمانشاه” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار

۱۲ خرداد ۱۴۰۲
گزارش تصویری//ادامه عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۶۳ کیلوولت دومداره حد فاصل پست های شاهد-سر فیروزآباد کرمانشاه” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار

عمليا

ت احداث پروژه “خط انتقال ۶۳ کیلوولت دومداره حد فاصل پست های شاهد-سر فیروزآباد کرمانشاه” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار