اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری//تایپ تست موفق برج تک پایه خود ایستای بتنی ۶۳ کیلوولت دو مداره مربوط به پروژه کرمانشاه در محل تست آزمایشگاه پارس ساختار

۲۹ تیر ۱۴۰۲
گزارش تصویری//تایپ تست موفق برج تک پایه خود ایستای بتنی ۶۳ کیلوولت دو مداره مربوط به پروژه کرمانشاه در محل تست آزمایشگاه پارس ساختار