اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری//نخستین روز عملیات تایپ تست برج تک پایه خود ایستای بتنی ۶۳ کیلوولت دو مداره با حضور مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای کرمانشاه و شرکت موننکو

۲۸ تیر ۱۴۰۲
گزارش تصویری//نخستین روز عملیات تایپ تست برج تک پایه خود ایستای بتنی ۶۳ کیلوولت دو مداره با حضور مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای کرمانشاه و شرکت موننکو

 

نخستین روز عملیات تایپ تست برج تک پایه خود ایستای بتنی ۶۳ کیلوولت دو مداره با حضور مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای کرمانشاه و شرکت موننکو