اخبار پارس ساختار PARSSAKHTAR
title

ادامه عملیات اجرایی پروژه حفاری و نصب خط کابلی ۱۳۲ کیلوولت دو مداره باغ گلستان- خاقانی تبریز به روش نوین حفاری HDD توسط تلاشگران شرکت پارس ساختار

۲۰ مرداد ۱۴۰۲
ادامه عملیات اجرایی پروژه حفاری و نصب خط کابلی ۱۳۲ کیلوولت دو مداره باغ گلستان- خاقانی تبریز به روش نوین حفاری HDD توسط تلاشگران شرکت پارس ساختار

ادامه عملیات اجرایی پروژه حفاری و نصب خط کابلی ۱۳۲ کیلوولت دو مداره باغ گلستان- خاقانی تبریز به روش نوین حفاری HDD توسط تلاشگران شرکت پارس ساختار