اخبار پارس ساختار PARSSAKHTAR
title

بازدید جمعی از مدیران شرکت توانیر،شرکت های مهندسی مشاور و پژوهشگاه نیرو از سایت آزمایشگاه سازه های نیرو پارس ساختار با حضور مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار

۱۸ مهر ۱۴۰۲
بازدید جمعی از مدیران شرکت توانیر،شرکت های مهندسی مشاور و پژوهشگاه نیرو از سایت آزمایشگاه سازه های نیرو پارس ساختار با حضور مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار
بازدید جمعی از مدیران شرکت توانیر،شرکت های مهندسی مشاور و پژوهشگاه نیرو از سایت آزمایشگاه سازه های نیرو پارس ساختار با حضور مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار
بازدید جمعی از مدیران شرکت توانیر،شرکت های مهندسی مشاور و پژوهشگاه نیرو از سایت آزمایشگاه سازه های نیرو پارس ساختار با حضور مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار
بازدید جمعی از مدیران شرکت توانیر،شرکت های مهندسی مشاور و پژوهشگاه نیرو از سایت آزمایشگاه سازه های نیرو پارس ساختار با حضور مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار
بازدید جمعی از مدیران شرکت توانیر،شرکت های مهندسی مشاور و پژوهشگاه نیرو از سایت آزمایشگاه سازه های نیرو پارس ساختار با حضور مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار
بازدید جمعی از مدیران شرکت توانیر،شرکت های مهندسی مشاور و پژوهشگاه نیرو از سایت آزمایشگاه سازه های نیرو پارس ساختار با حضور مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار
بازدید جمعی از مدیران شرکت توانیر،شرکت های مهندسی مشاور و پژوهشگاه نیرو از سایت آزمایشگاه سازه های نیرو پارس ساختار با حضور مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار
بازدید جمعی از مدیران شرکت توانیر،شرکت های مهندسی مشاور و پژوهشگاه نیرو از سایت آزمایشگاه سازه های نیرو پارس ساختار با حضور مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار
بازدید جمعی از مدیران شرکت توانیر،شرکت های مهندسی مشاور و پژوهشگاه نیرو از سایت آزمایشگاه سازه های نیرو پارس ساختار با حضور مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار
بازدید جمعی از مدیران شرکت توانیر،شرکت های مهندسی مشاور و پژوهشگاه نیرو از سایت آزمایشگاه سازه های نیرو پارس ساختار با حضور مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار
بازدید جمعی از مدیران شرکت توانیر،شرکت های مهندسی مشاور و پژوهشگاه نیرو از سایت آزمایشگاه سازه های نیرو پارس ساختار با حضور مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار

بازدید جمعی از مدیران شرکت توانیر،شرکت های مهندسی مشاور و پژوهشگاه نیرو از سایت آزمایشگاه سازه های نیرو پارس ساختار با حضور مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار