اخبار پارس ساختار PARSSAKHTAR
title

گزارش تصویری از عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت نیروگاه تبریز شفا در پست GIS مرکزی” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار

۲ آبان ۱۴۰۲
گزارش تصویری از عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت نیروگاه تبریز شفا در پست GIS مرکزی” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار
گزارش تصویری از عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت نیروگاه تبریز شفا در پست GIS مرکزی” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار
گزارش تصویری از عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت نیروگاه تبریز شفا در پست GIS مرکزی” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار
گزارش تصویری از عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت نیروگاه تبریز شفا در پست GIS مرکزی” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار
گزارش تصویری از عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت نیروگاه تبریز شفا در پست GIS مرکزی” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار
گزارش تصویری از عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت نیروگاه تبریز شفا در پست GIS مرکزی” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار
گزارش تصویری از عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت نیروگاه تبریز شفا در پست GIS مرکزی” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار
گزارش تصویری از عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت نیروگاه تبریز شفا در پست GIS مرکزی” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار
گزارش تصویری از عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت نیروگاه تبریز شفا در پست GIS مرکزی” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار
گزارش تصویری از عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت نیروگاه تبریز شفا در پست GIS مرکزی” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار
گزارش تصویری از عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت نیروگاه تبریز شفا در پست GIS مرکزی” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار

گزارش تصویری از عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت نیروگاه تبریز شفا در پست GIS مرکزی” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار