اخبار پارس ساختار PARSSAKHTAR
title

گزارش تصویری//تایپ تست موفق برج تک پایه خود ایستای بتنی ۱۳۲ کیلوولت دو مداره مربوط به پروژه “خط انتقال دزفول به پست صفی آباد ” در محل تست آزمایشگاه پارس ساختار

۱۸ مهر ۱۴۰۲
گزارش تصویری//تایپ تست موفق برج تک پایه خود ایستای بتنی ۱۳۲ کیلوولت دو مداره مربوط به پروژه “خط انتقال دزفول به پست صفی آباد ” در محل تست آزمایشگاه پارس ساختار
گزارش تصویری//تایپ تست موفق برج تک پایه خود ایستای بتنی ۱۳۲ کیلوولت دو مداره مربوط به پروژه “خط انتقال دزفول به پست صفی آباد ” در محل تست آزمایشگاه پارس ساختار
گزارش تصویری//تایپ تست موفق برج تک پایه خود ایستای بتنی ۱۳۲ کیلوولت دو مداره مربوط به پروژه “خط انتقال دزفول به پست صفی آباد ” در محل تست آزمایشگاه پارس ساختار
گزارش تصویری//تایپ تست موفق برج تک پایه خود ایستای بتنی ۱۳۲ کیلوولت دو مداره مربوط به پروژه “خط انتقال دزفول به پست صفی آباد ” در محل تست آزمایشگاه پارس ساختار
گزارش تصویری//تایپ تست موفق برج تک پایه خود ایستای بتنی ۱۳۲ کیلوولت دو مداره مربوط به پروژه “خط انتقال دزفول به پست صفی آباد ” در محل تست آزمایشگاه پارس ساختار
گزارش تصویری//تایپ تست موفق برج تک پایه خود ایستای بتنی ۱۳۲ کیلوولت دو مداره مربوط به پروژه “خط انتقال دزفول به پست صفی آباد ” در محل تست آزمایشگاه پارس ساختار
گزارش تصویری//تایپ تست موفق برج تک پایه خود ایستای بتنی ۱۳۲ کیلوولت دو مداره مربوط به پروژه “خط انتقال دزفول به پست صفی آباد ” در محل تست آزمایشگاه پارس ساختار
گزارش تصویری//تایپ تست موفق برج تک پایه خود ایستای بتنی ۱۳۲ کیلوولت دو مداره مربوط به پروژه “خط انتقال دزفول به پست صفی آباد ” در محل تست آزمایشگاه پارس ساختار
گزارش تصویری//تایپ تست موفق برج تک پایه خود ایستای بتنی ۱۳۲ کیلوولت دو مداره مربوط به پروژه “خط انتقال دزفول به پست صفی آباد ” در محل تست آزمایشگاه پارس ساختار
گزارش تصویری//تایپ تست موفق برج تک پایه خود ایستای بتنی ۱۳۲ کیلوولت دو مداره مربوط به پروژه “خط انتقال دزفول به پست صفی آباد ” در محل تست آزمایشگاه پارس ساختار
گزارش تصویری//تایپ تست موفق برج تک پایه خود ایستای بتنی ۱۳۲ کیلوولت دو مداره مربوط به پروژه “خط انتقال دزفول به پست صفی آباد ” در محل تست آزمایشگاه پارس ساختار

گزارش تصویری//تایپ تست موفق برج تک پایه خود ایستای بتنی ۱۳۲ کیلوولت دو مداره مربوط به پروژه “خط انتقال دزفول به پست صفی آباد ” در محل تست آزمایشگاه پارس ساختار