اخبار پارس ساختار PARSSAKHTAR
title

گزارش تصویری//پروژه “خط انتقال ۶۳ کیلوولت چهارمداره ورود و خروج خط محتشم کاشانی-آران 1 در پست آران و بیدگل 2” در استان اصفهان که توسط دکل های تک پایه خودایستای بتنی توسط تلاشگران شرکت پارس ساختار اجرا شده است.

۲۸ آبان ۱۴۰۲
گزارش تصویری//پروژه “خط انتقال ۶۳ کیلوولت چهارمداره ورود و خروج خط محتشم کاشانی-آران 1 در پست آران و بیدگل 2” در استان اصفهان که توسط دکل های تک پایه خودایستای بتنی توسط تلاشگران شرکت پارس ساختار اجرا شده است.
گزارش تصویری//پروژه “خط انتقال ۶۳ کیلوولت چهارمداره ورود و خروج خط محتشم کاشانی-آران 1 در پست آران و بیدگل 2” در استان اصفهان که توسط دکل های تک پایه خودایستای بتنی توسط تلاشگران شرکت پارس ساختار اجرا شده است.
گزارش تصویری//پروژه “خط انتقال ۶۳ کیلوولت چهارمداره ورود و خروج خط محتشم کاشانی-آران 1 در پست آران و بیدگل 2” در استان اصفهان که توسط دکل های تک پایه خودایستای بتنی توسط تلاشگران شرکت پارس ساختار اجرا شده است.
گزارش تصویری//پروژه “خط انتقال ۶۳ کیلوولت چهارمداره ورود و خروج خط محتشم کاشانی-آران 1 در پست آران و بیدگل 2” در استان اصفهان که توسط دکل های تک پایه خودایستای بتنی توسط تلاشگران شرکت پارس ساختار اجرا شده است.
گزارش تصویری//پروژه “خط انتقال ۶۳ کیلوولت چهارمداره ورود و خروج خط محتشم کاشانی-آران 1 در پست آران و بیدگل 2” در استان اصفهان که توسط دکل های تک پایه خودایستای بتنی توسط تلاشگران شرکت پارس ساختار اجرا شده است.
گزارش تصویری//پروژه “خط انتقال ۶۳ کیلوولت چهارمداره ورود و خروج خط محتشم کاشانی-آران 1 در پست آران و بیدگل 2” در استان اصفهان که توسط دکل های تک پایه خودایستای بتنی توسط تلاشگران شرکت پارس ساختار اجرا شده است.
گزارش تصویری//پروژه “خط انتقال ۶۳ کیلوولت چهارمداره ورود و خروج خط محتشم کاشانی-آران 1 در پست آران و بیدگل 2” در استان اصفهان که توسط دکل های تک پایه خودایستای بتنی توسط تلاشگران شرکت پارس ساختار اجرا شده است.
گزارش تصویری//پروژه “خط انتقال ۶۳ کیلوولت چهارمداره ورود و خروج خط محتشم کاشانی-آران 1 در پست آران و بیدگل 2” در استان اصفهان که توسط دکل های تک پایه خودایستای بتنی توسط تلاشگران شرکت پارس ساختار اجرا شده است.
گزارش تصویری//پروژه “خط انتقال ۶۳ کیلوولت چهارمداره ورود و خروج خط محتشم کاشانی-آران 1 در پست آران و بیدگل 2” در استان اصفهان که توسط دکل های تک پایه خودایستای بتنی توسط تلاشگران شرکت پارس ساختار اجرا شده است.

پروژه “خط انتقال ۶۳ کیلوولت چهارمداره ورود و خروج خط محتشم کاشانی-آران 1 در پست آران و بیدگل 2” در استان اصفهان که توسط دکل های تک پایه خودایستای بتنی توسط تلاشگران شرکت پارس ساختار اجرا شده است.