اخبار پارس ساختار PARSSAKHTAR
title

بازدید مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر کردلو و مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان جناب آقای دکتر اسماعیل زاده و هیات همراه از تجهیز کارگاه خط انتقال 400 كيلوولت باندل سه سيمه ورود و خروج اروميه- سهند در كليد خانه مياندوآب با حضور جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار

۲۲ آذر ۱۴۰۲
بازدید مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر کردلو و مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان جناب آقای دکتر اسماعیل زاده و هیات همراه از تجهیز کارگاه خط انتقال 400 كيلوولت باندل سه سيمه ورود و خروج اروميه- سهند در كليد خانه مياندوآب با حضور جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار
بازدید مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر کردلو و مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان جناب آقای دکتر اسماعیل زاده و هیات همراه از تجهیز کارگاه خط انتقال 400 كيلوولت باندل سه سيمه ورود و خروج اروميه- سهند در كليد خانه مياندوآب با حضور جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار
بازدید مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر کردلو و مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان جناب آقای دکتر اسماعیل زاده و هیات همراه از تجهیز کارگاه خط انتقال 400 كيلوولت باندل سه سيمه ورود و خروج اروميه- سهند در كليد خانه مياندوآب با حضور جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار
بازدید مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر کردلو و مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان جناب آقای دکتر اسماعیل زاده و هیات همراه از تجهیز کارگاه خط انتقال 400 كيلوولت باندل سه سيمه ورود و خروج اروميه- سهند در كليد خانه مياندوآب با حضور جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار
بازدید مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر کردلو و مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان جناب آقای دکتر اسماعیل زاده و هیات همراه از تجهیز کارگاه خط انتقال 400 كيلوولت باندل سه سيمه ورود و خروج اروميه- سهند در كليد خانه مياندوآب با حضور جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار
بازدید مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر کردلو و مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان جناب آقای دکتر اسماعیل زاده و هیات همراه از تجهیز کارگاه خط انتقال 400 كيلوولت باندل سه سيمه ورود و خروج اروميه- سهند در كليد خانه مياندوآب با حضور جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار
بازدید مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر کردلو و مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان جناب آقای دکتر اسماعیل زاده و هیات همراه از تجهیز کارگاه خط انتقال 400 كيلوولت باندل سه سيمه ورود و خروج اروميه- سهند در كليد خانه مياندوآب با حضور جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار
بازدید مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر کردلو و مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان جناب آقای دکتر اسماعیل زاده و هیات همراه از تجهیز کارگاه خط انتقال 400 كيلوولت باندل سه سيمه ورود و خروج اروميه- سهند در كليد خانه مياندوآب با حضور جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار
بازدید مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر کردلو و مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان جناب آقای دکتر اسماعیل زاده و هیات همراه از تجهیز کارگاه خط انتقال 400 كيلوولت باندل سه سيمه ورود و خروج اروميه- سهند در كليد خانه مياندوآب با حضور جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار
بازدید مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر کردلو و مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان جناب آقای دکتر اسماعیل زاده و هیات همراه از تجهیز کارگاه خط انتقال 400 كيلوولت باندل سه سيمه ورود و خروج اروميه- سهند در كليد خانه مياندوآب با حضور جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار
بازدید مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر کردلو و مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان جناب آقای دکتر اسماعیل زاده و هیات همراه از تجهیز کارگاه خط انتقال 400 كيلوولت باندل سه سيمه ورود و خروج اروميه- سهند در كليد خانه مياندوآب با حضور جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار