اخبار پارس ساختار PARSSAKHTAR
title

گزارش تصویری از ادامه عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۶۳ کیلوولت دومداره حد فاصل پست های شاهد-سر فیروزآباد واقع در کرمانشاه” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار

۲۱ آذر ۱۴۰۲
گزارش تصویری از ادامه عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۶۳ کیلوولت دومداره حد فاصل پست های شاهد-سر فیروزآباد واقع در  کرمانشاه” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار
گزارش تصویری از ادامه عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۶۳ کیلوولت دومداره حد فاصل پست های شاهد-سر فیروزآباد واقع در  کرمانشاه” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار
گزارش تصویری از ادامه عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۶۳ کیلوولت دومداره حد فاصل پست های شاهد-سر فیروزآباد واقع در  کرمانشاه” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار
گزارش تصویری از ادامه عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۶۳ کیلوولت دومداره حد فاصل پست های شاهد-سر فیروزآباد واقع در  کرمانشاه” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار
گزارش تصویری از ادامه عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۶۳ کیلوولت دومداره حد فاصل پست های شاهد-سر فیروزآباد واقع در  کرمانشاه” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار
گزارش تصویری از ادامه عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۶۳ کیلوولت دومداره حد فاصل پست های شاهد-سر فیروزآباد واقع در  کرمانشاه” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار
گزارش تصویری از ادامه عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۶۳ کیلوولت دومداره حد فاصل پست های شاهد-سر فیروزآباد واقع در  کرمانشاه” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار
گزارش تصویری از ادامه عمليات احداث پروژه “خط انتقال ۶۳ کیلوولت دومداره حد فاصل پست های شاهد-سر فیروزآباد واقع در  کرمانشاه” به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار