اخبار پارس ساختار PARSSAKHTAR
title

گزارش تصویری از “خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت دومداره سپاهان – جی” در شهر اصفهان که به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار با استفاده از دکل های تک پایه خودایستای بتنی اجرا شده است.

۱۲ آذر ۱۴۰۲
گزارش تصویری از “خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت دومداره سپاهان – جی” در شهر اصفهان که به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار با استفاده از دکل های تک پایه خودایستای بتنی اجرا شده است.
گزارش تصویری از “خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت دومداره سپاهان – جی” در شهر اصفهان که به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار با استفاده از دکل های تک پایه خودایستای بتنی اجرا شده است.
گزارش تصویری از “خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت دومداره سپاهان – جی” در شهر اصفهان که به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار با استفاده از دکل های تک پایه خودایستای بتنی اجرا شده است.
گزارش تصویری از “خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت دومداره سپاهان – جی” در شهر اصفهان که به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار با استفاده از دکل های تک پایه خودایستای بتنی اجرا شده است.
گزارش تصویری از “خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت دومداره سپاهان – جی” در شهر اصفهان که به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار با استفاده از دکل های تک پایه خودایستای بتنی اجرا شده است.
گزارش تصویری از “خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت دومداره سپاهان – جی” در شهر اصفهان که به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار با استفاده از دکل های تک پایه خودایستای بتنی اجرا شده است.
گزارش تصویری از “خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت دومداره سپاهان – جی” در شهر اصفهان که به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار با استفاده از دکل های تک پایه خودایستای بتنی اجرا شده است.
گزارش تصویری از “خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت دومداره سپاهان – جی” در شهر اصفهان که به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار با استفاده از دکل های تک پایه خودایستای بتنی اجرا شده است.
گزارش تصویری از “خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت دومداره سپاهان – جی” در شهر اصفهان که به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار با استفاده از دکل های تک پایه خودایستای بتنی اجرا شده است.
گزارش تصویری از “خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت دومداره سپاهان – جی” در شهر اصفهان که به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار با استفاده از دکل های تک پایه خودایستای بتنی اجرا شده است.
گزارش تصویری از “خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت دومداره سپاهان – جی” در شهر اصفهان که به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار با استفاده از دکل های تک پایه خودایستای بتنی اجرا شده است.