اخبار پارس ساختار PARSSAKHTAR
title

گزارش تصویری // تایپ تست موفق کراس آرم های برج آویزی تک مداره دکل تک پایه خودایستای بتنی ۴۰۰ کیلوولت  تیپ PS3 در آزمایشگاه سازه های انتقال نیرو پارس ساختار با حضور نمایندگان شرکت برق منطقه ای آذربایجان و شرکت مهندسی مشاور قدس نیرو 

۷ بهمن ۱۴۰۲
گزارش تصویری // تایپ تست موفق کراس آرم های برج آویزی تک مداره دکل تک پایه خودایستای بتنی ۴۰۰ کیلوولت  تیپ PS3 در آزمایشگاه سازه های انتقال نیرو پارس ساختار با حضور نمایندگان شرکت برق منطقه ای آذربایجان و شرکت مهندسی مشاور قدس نیرو 
گزارش تصویری // تایپ تست موفق کراس آرم های برج آویزی تک مداره دکل تک پایه خودایستای بتنی ۴۰۰ کیلوولت  تیپ PS3 در آزمایشگاه سازه های انتقال نیرو پارس ساختار با حضور نمایندگان شرکت برق منطقه ای آذربایجان و شرکت مهندسی مشاور قدس نیرو 
گزارش تصویری // تایپ تست موفق کراس آرم های برج آویزی تک مداره دکل تک پایه خودایستای بتنی ۴۰۰ کیلوولت  تیپ PS3 در آزمایشگاه سازه های انتقال نیرو پارس ساختار با حضور نمایندگان شرکت برق منطقه ای آذربایجان و شرکت مهندسی مشاور قدس نیرو 
گزارش تصویری // تایپ تست موفق کراس آرم های برج آویزی تک مداره دکل تک پایه خودایستای بتنی ۴۰۰ کیلوولت  تیپ PS3 در آزمایشگاه سازه های انتقال نیرو پارس ساختار با حضور نمایندگان شرکت برق منطقه ای آذربایجان و شرکت مهندسی مشاور قدس نیرو 
گزارش تصویری // تایپ تست موفق کراس آرم های برج آویزی تک مداره دکل تک پایه خودایستای بتنی ۴۰۰ کیلوولت  تیپ PS3 در آزمایشگاه سازه های انتقال نیرو پارس ساختار با حضور نمایندگان شرکت برق منطقه ای آذربایجان و شرکت مهندسی مشاور قدس نیرو 
گزارش تصویری // تایپ تست موفق کراس آرم های برج آویزی تک مداره دکل تک پایه خودایستای بتنی ۴۰۰ کیلوولت  تیپ PS3 در آزمایشگاه سازه های انتقال نیرو پارس ساختار با حضور نمایندگان شرکت برق منطقه ای آذربایجان و شرکت مهندسی مشاور قدس نیرو 
گزارش تصویری // تایپ تست موفق کراس آرم های برج آویزی تک مداره دکل تک پایه خودایستای بتنی ۴۰۰ کیلوولت  تیپ PS3 در آزمایشگاه سازه های انتقال نیرو پارس ساختار با حضور نمایندگان شرکت برق منطقه ای آذربایجان و شرکت مهندسی مشاور قدس نیرو 
گزارش تصویری // تایپ تست موفق کراس آرم های برج آویزی تک مداره دکل تک پایه خودایستای بتنی ۴۰۰ کیلوولت  تیپ PS3 در آزمایشگاه سازه های انتقال نیرو پارس ساختار با حضور نمایندگان شرکت برق منطقه ای آذربایجان و شرکت مهندسی مشاور قدس نیرو 
گزارش تصویری // تایپ تست موفق کراس آرم های برج آویزی تک مداره دکل تک پایه خودایستای بتنی ۴۰۰ کیلوولت  تیپ PS3 در آزمایشگاه سازه های انتقال نیرو پارس ساختار با حضور نمایندگان شرکت برق منطقه ای آذربایجان و شرکت مهندسی مشاور قدس نیرو 
گزارش تصویری // تایپ تست موفق کراس آرم های برج آویزی تک مداره دکل تک پایه خودایستای بتنی ۴۰۰ کیلوولت  تیپ PS3 در آزمایشگاه سازه های انتقال نیرو پارس ساختار با حضور نمایندگان شرکت برق منطقه ای آذربایجان و شرکت مهندسی مشاور قدس نیرو 
گزارش تصویری // تایپ تست موفق کراس آرم های برج آویزی تک مداره دکل تک پایه خودایستای بتنی ۴۰۰ کیلوولت  تیپ PS3 در آزمایشگاه سازه های انتقال نیرو پارس ساختار با حضور نمایندگان شرکت برق منطقه ای آذربایجان و شرکت مهندسی مشاور قدس نیرو