واحد بازرگانی و مناقصات

واحد بازرگانی شرکت پارس ساختار با هدف جلب رضایت مشتریان و کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده و در نهایت تحویل به موقع محصول با همکاري سایر واحدها[...]

واحد طراحی و مهندسی

واحد طراحی و مهندسی شرکت پارس ساختار با بهره گیری از مهندسین مجرب در رشته های برق، عمران و مکانیک تمامی نیازهای محاسباتی، طراحی و اجرایی خود[...]

واحد مدیریت پروژه و برنامه ریزی تولید

این واحد مسئولیت­ مهم هدایت و راهبری بخشهای اجرایی پروژه را در اختیار داشته و با هدف تکمیل بموقع و بدون نقص پروژه­ها با رعایت دقیق موارد ذیل[...]

واحد نمونه سازی و تست

پس از نهایی شدن طراحی دکلهای انتقال نیرو و قبل از شروع تولید در کارگاههای تولید، یک نمونه با اندازه واقعی ساخت و مونتاژ میگردد تا طرح نهایی [...]

واحد تولید قطعات بتنی

سازه های تولیدی این شرکت به صورت بتن مسلح پیش ساخته به طریق سانتریفیوژ و با مقطع گرد توخالی بوده و کارگاه شماره یک شرکت، تولید قطعات بتنی ای[...]

واحد تولید قطعات فلزی

عـلاوه بر تـنه اصلی سازه های تولیدی که به صورت بـتن مسلح پـیش ساخته می باشد، کراس آرم ها، شیلد پیک و نردبانهای بالارو سازه های مذکور و همچنی[...]