توضیحات

DIPLOME ParsSakhtar Engineering Company

DIPLOME ParsSakhtar Engineering Company

جشنواره ملی حاتم

جشنواره ملی حاتم تولید محصولات های‌تک

واحد نمونه صنایع کانی غیر فلزی

ستاره روابط عمومی ها

جشنواره حاتم

جشنواره ملی حاتم

گواهی نامه از نخجوان