دکلهای مخابراتی خود ایستای مشبک (Lattice)

این دکل ها دارای 3 یا 4 پایه فلزی هستند که اجزای آن ها بصورت خرپایی از اعضای نبشی، لوله و یا ناودانی بصورت شیب دار بوسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند. مزیت دکل های خود ایستا، ظرفیت بالا و استقامت بیشتر آن نسبت به سایر دکل ها می باشد.