دکلهای مخابراتی مهاری

دکل هایی که به وسیله سیم مهار به زمین یا تکیه گاه دیگری مهار می گردد و در انواع مختلف و ارتفاعات متفاوت و قاعده های متنوع قابل ساخت می باشند. از مزایای این نوع دکلها میتوان به قیمت پایین تر نسبت به نوع خود ایستا اشاره نمود.