معرفی پروژه


پست های فشار قوی


جدول اطلاعات پروژه


عنوان کارفرما محل پروژه تاریخ توضیح
تامین سازه و تجهیزات سه پست اصلی 230 کیلوولت شماالغرب کشور شامل پست های 230/132/20 کیلوولت آذر تبریز، پست 230/132 کیلوولت بالانج ارومیه و پست 230/132/20 کیلوولت میاندوآب
احداث کلید در دست پست 132/20 کیلوولت کرم آباد آب منطقه ای آذربایجان غربی کرم آباد پلدشت 1395
احداث کلید در دست پست 132/20 کیلوولت پلدشت آب منطقه ای آذربایجان غربی کرم آباد پلدشت 1395
توسعه پست فوق توزیع 132/20 کیلوولت شیبلو آب منطقه ای آذربایجان غربی کرم آباد پلدشت 1395
احداث پست 132/20 کیلوولت ناحیه عمرانی سوم خداآفرین آب منطقه ای اردبیل مغان 1395
توسعه پست 230/63/20 کیلوولت میانه برق منطقه ای آذربایجان میانه 1396
احداث شش دستگاه پست 132/20 کیلوولت طرح انتقال آب ارس به شرق و شمال شرق دریاچه ارومیه
احداث یک دستگاه پست 400/132/20 کیلوولت طرح انتقال آب ارس به شرق و شمال شرق دریاچه ارومیه

تماس با ما

با شرکت پارس ساختار در ارتباط باشید. تماس با ما