ماشین سازی

تجهیزات و ماشین آلات موجود در کارگاه ماشین سازی به همراه پرسنل متخصص شرکت پارس ساختار امکان طراحی و ساخت ماشین های مختلف را در زمینه های گوناگون فراهم آورده است. در طول سالیان گذشته طراحی و ساخت اکثریت ماشین آلات تولیدی، تجهیزات و قالب های مورد استفاده در خطوط تولید در واحد ماشین سازی این شرکت طراحی و ساخت گریده است.