انرژی های نو

ایران از لحاظ برخورداری منابع مختلف انرژی یکی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب می‌گردد و علاوه بر وجود منابع گسترده سوخت های فسیلی و تجدید ناپذیر نظیر نفت و گاز دارای پتانسیل فراوان انرژی های تجدیدپذیر از جمله باد، خورشید، زیست‌توده و زمین‌گرمایی نیز می‌باشد.

بر این اساس شرکت پارس ساختار برای ارتقاء میزان بهره برداری از منابع متنوع انرژی های تجدیدپذیر جهت تامین بخشی از نیاز روزافزون انرژی کشور برنامه ریزی کرده و در احداث نیروگاه های بادی و خورشیدی پیشقدم بوده است که احداث نیروگاه بادی واحد دوم و سوم “عون ابن علی تبریز” از نمونه های نیروگاه های بادی در جهت توسعه انرژی های نو توسط شرکت پارس ساختار در کشورمان می باشد.